Prestigious Awards Year Wise

Dr. P Guptasarma(2005)

Dr. Grish Varshney (2017)

Dr. Manoj Raje(2018)

Dr. Ganesan (2014)

Dr. Ashish (2013)

CSIR-IMTech(2017)

CSIR-IMTech was awarded CSIR Technology Award – 2017

CSIR-IMTech, comprising team members: Dr. Girish Sahni (team leader), Dr. U.C. Banerjee, Dr. Naresh Kumar, Mrs. Paramjit Kaur and Mr. Anil Jaryal(2002)

CSIR-IMTech, and Vittal Mallya Scientific Research Foundation(1994)

Dr. P Guptasarma(2000)

Dr. Amitabha Mukhopadhyay(1991)

Dr CM Gupta(1994)

Dr. Javed N Agrewala(2018)

Dr Pradip Chakraborti(2012)

Dr. G. P. S. Raghava(2010)

Dr. S. Mayil Raj(2009)

Dr. Ashwani Kumar , Dr. Prabhu B. Patil (2018)

Dr. Pawan Gupta (2015)

Dr. G. Rajamohan (2013)

Dr. Dibyendu Sarkar (2012)

Dr. Javed N Agrewala(2007)

Dr. G. P. S. Raghava(2006)

Dr. Rakesh K Jain(2003)

Dr. Pradip Chakraborti (2002)

Dr. Anand Bachhawat(2001)

Dr Girish Sahni(2004)

Dr Amit Ghosh(1999)

Dr. Ashwani Kumar (2023)

Dr. G. P. S. Raghava(2009)

Dr. Javed N Agrewala(2005)

Dr Girish Sahni(2013)

Dr. Javed N Agrewala, Dr. G. P. S. Raghava(2018)

Dr Girish Sahni(2001)

Prestigious Honours

Dr. Javed N Agrewala(2009)

Dr. Swaranjit Singh Cameotra(2006)

Dr CM Gupta(1996)

Dr Rakesh K Jain(2004)

Dr. Swaranjit Singh Cameotra(2008)

Dr Girish Sahni(2007)

Dr. Dibyendu Sarkar (2023)

Dr. Javed N Agrewala, Dr P K Chakraborti(2009)

Dr. Javed N Agrewala(2009)

Dr. G. P. S. Raghava(2005)

Dr. Jagmohan Singh(2004)

Dr P K Chakraborti, Dr Girish Sahni, Dr KL Dikshit, Dr RK Jain(2001)

Dr. Ashwani Kumar (2022)

Dr. G. P. S. Raghava(2009)

Dr Pradip Chakraborti(2001)

Dr Amit Ghosh, Dr Girish Sahni(1999)

Dr. Dibyendu Sarkar (2012)

Dr. Jagmohan Singh, Dr P Guptasarma(2005)

Dr KL Dikshit(2003)

CSIR-IMTech(2011)

CSIR-IMTech(2008)

Dr. S. Mayil Raj(2009)

Ms Hardeep Kaur(2009)